Missed opportunity in the Responsible and Sustainable International Business Bill

English version below

 

Gemiste kans in het Wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

 De nieuwe Wet duurzaam internationaal ondernemen is voorlopig van de baan. De wet moet grote ondernemingen gaan aanzetten te onderzoeken of hun producten geen grote schade voor mens of milieu opleveren. Een terecht punt van kritiek op het voorstel dat hier en daar werd gehoord was de eenzijdige focus op Nederland. Het thema duurzaam ondernemen kan nu eenmaal niet anders dan in een internationale context worden bezien. En die ontbrak nog. Maar misschien nog fundamenteler was een andere omissie in het voorstel: het volledig ontbreken van het thema topbeloningen.

Een wet die bedrijven stuurt in hun bijdrage aan de transitie naar duurzaam en verantwoordelijk ondernemen kan veel impact hebben. Van de 200 grootste economieën ter wereld zijn er immers 157 een bedrijf. Voor systemische verandering op het gebied van duurzaamheid is betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven dan ook cruciaal.

Bij een kritische blik op het wetsvoorstel valt echter iets op. Zij benoemt de verantwoordelijkheid van ondernemingen en niet van de bestuurders van die ondernemingen. Een cruciaal onderwerp dat in de wet al helemaal niet wordt benoemd is de beloning van bestuurders. Dat is een gemiste kans en het maakt het wetsvoorstel veel minder effectief dan het zou kunnen en moeten zijn.

Van CEO’s en topbestuurders wordt in toenemende mate verwacht dat zij een positieve verandering leiden en bijdragen aan een duurzame economie. Toch wordt de top van het bedrijfsleven nog steeds hoofdzakelijk beloond – onder meer in de vorm van korte termijn winstafhankelijke bonussen – om het tegenovergestelde te doen. Dat moet veranderen.

De enorme mondiale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en zorg voor het milieu vragen om een beloningsbeleid dat bestuurders aanmoedigt invulling te geven aan de purpose van hun onderneming. Dat betekent concreet een beloningsbeleid dat is gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelen. Kort gezegd worden bestuurders daarbij niet meer alleen beloond op basis van het halen van targets als omzet en winst, maar juist ook voor het halen van duurzaamheidstargets zoals het verlagen van de CO2-uitstoot. Een rechtstreekse koppeling van purpose en beloning, waarmee een bedrijf écht kan laten zien waar haar prioriteiten liggen.     Het is te hopen dat een nieuw voorstel van de Wet duurzaam internationaal ondernemen het haalt. Welke wijzigingen het concept na recente kritiek ook ondergaat, om het eindresultaat optimaal effectief te maken moet het thema bestuurdersbeloning een prominente plek krijgen.

 

Frederic Barge, oprichter Reward Value Foundation
Source: https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-koppel-het-beloningsbeleid-van-ceo-s-en-bestuurders-aan-duurzaamheidsdoelen~b060f35a/


 

Missed opportunity in the Responsible and Sustainable International Business Bill

The new Sustainable International Business Act is off the table for now. The law is supposed to encourage large companies to investigate whether their products do not cause major harm to people or the environment. A justified criticism of the proposal  was the one-sided focus on the Netherlands. After all, the topic of sustainable business cannot be viewed other than in an international context. And that was still missing. But perhaps even more fundamental was another omission in the proposal: The complete absence of the theme of executive remuneration.

A law that guides companies in their contribution to the transition to sustainable and responsible business could have a lot of impact. After all, of the world’s 200 largest economies, 157 are corporations. For systemic change on sustainability, involvement of the (international) business community is therefore crucial.

However, when taking a critical look at the bill, something stands out. It names the responsibility of companies and not of the executives of those companies. A crucial issue that the bill fails to mention at all is executive remuneration. This is a missed opportunity and it makes the bill much less effective than it could and should be.

CEOs and top executives are increasingly expected to lead positive change and contribute to a sustainable economy. Yet business executives are still mainly rewarded – including in the form of short-term profit-dependent bonuses – for doing the opposite. This must change.

The huge global sustainability and environmental challenges call for remuneration policies that encourage executives to fulfil the purpose of their company. In concrete terms, that means a remuneration policy linked to sustainability goals. In short, executives are no longer rewarded solely on the basis of meeting targets such as turnover and profit, but also for meeting sustainability targets such as reducing CO2 emissions. A direct link between purpose and pay, with which a company can really show where its priorities lie.

It is to be hoped that a new proposal of the Sustainable International Business Act will make it. Whatever changes the concept undergoes after recent criticism, to make the end result optimally effective, the topic of executives’ remuneration must be given a prominent place.

Frederic Barge, founder Reward Value Foundation
Source: https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-koppel-het-beloningsbeleid-van-ceo-s-en-bestuurders-aan-duurzaamheidsdoelen~b060f35a/